ดร.เอกภาพ พลซื่อ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด


นางพรธิพา ไชยรัตน์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด


ดร.อุปกรณ์ ดีเสมอ
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด