ภารกิจหน้าที่ ภารกิจหน้าที่ของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

................................................

 

               มี ดร.อุปกรณ์  ดีเสมอ เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชา
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โดยกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ฝ่าย คือ

               1. ฝ่ายกิจการสภา มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

                   -  งานเลขานุการของผู้บริหาร อบจ. 

                   -  งานเลขานุการของสภา อบจ.
                   -  งานการประชุมของคณะผู้บริหาร การจัดทำระเบียบวาระการประชุม
                       รายงานการประชุม การติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของคณะผู้บริหาร
                   -  งานระเบียบการทะเบียนประวัติของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบจ.

                   -  งานสิทธิสวัสดิการของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบจ.

                   -  งานส่งเสริมและพัฒนาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบจ.

                   -  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของคณะผู้บริหาร
                       และสมาชิกสภา อบจ.

                   -  งานแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบจ.
                   -  งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

                   -  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
             
2. ฝ่ายการประชุม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

                   -  งานการประชุมสภา อบจ. การประชุมกรรมการต่างๆ หรือสภา อบจ.
                      การจัดทำระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม การติดตาม
                      ผลการปฏิบัติงานตามมติของสภา อบจ.หรือกรรมการต่างๆ ของสภา อบจ.

                   -  งานเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับการประชุม การตั้งกระทู้ถาม
                      ข้อซักถาม
ของสภา อบจ.
                   -  งานเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสามัญประจำ อบจ.
                   -  งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

                   -  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

               3. ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
                   -  งานเกี่ยวกับขบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
                   -  งานส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย
                   -  งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ
                      
การเงิน การบัญชี การพัสดุ และระบบควบคุมภายในของสำนักงานเลขาฯ 

                   -  งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

                   -  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายวันที่ : 1  เม.ย. 2564