นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชการเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


โครงการ/กิจกรรม


วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ดร.เอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมและดูสถานที่เตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชการเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีวันที่ : 3  พ.ค. 2564