นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย


โครงการ/กิจกรรม


วันที่ 30 เมษายน 2564 ดร.เอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ดร.รัชนี พลซื่อ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ      และมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ณ ศาลากลางบ้านกุดจอก หมู่ 2 ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมานวันที่ : 30  เม.ย. 2564