ฝ่ายนิติบัญญัติโครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนางพรธิพา   ไชยรัตน์
ประธานสภา อบจ.ร้อยเอ็ด
นายธนพล   โอฆะพนม
รองประธานสภา อบจ.ร้อยเอ็ด คนที่ 1
นายอาคม   เฉลิมแสน
รองประธานสภา อบจ.ร้อยเอ็ด คนที่ 2


ดร.อุปกรณ์   ดีเสมอ
เลขานุการสภา อบจ.ร้อยเอ็ด


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  >>>วันที่ : 1  เม.ย. 2564