ฝ่ายบริหาร
ดร.เอกภาพ   พลซื่อ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด


นายชาตรี   ชาปะวัง
รองนายก อบจ.ร้อยเอ็ด


นายดฤทธิ์   บุศเนตร
เลขานุการนายก อบจ.ร้อยเอ็ดนายวัชรินทร์   เอี่ยมรัศมีกุล
ที่ปรึกษานายก อบจ.ร้อยเอ็ด


นายสมชาย   จักรแก้ว
รองนายก อบจ.ร้อยเอ็ด


นายสกล   คุณอุดม
ที่ปรึกษานายก ออบจ.ร้อยเอ็ดนายกิชรัธ   ศีกับเจริญ
ที่ปรึกษานายก อบจ.ร้อยเอ็ด

นายภูริวัฒน์   ชิตทรงสวัสดิ์
รองนายก อบจ.ร้อยเอ็ดนายสุภาพ   จันทร์ภิรมย์
ที่ปรึกษานายก อบจ.ร้อยเอ็ด

วันที่ : 1  เม.ย. 2564