โครงสร้างอัตรากำลังดร.อุปกรณ์   ดีเสมอ
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ฝ่ายกิจการสภา


นางประนอม   พลเกตุ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้นนางเพ็ญศรี   เฉวียงหงษ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการนางสขิลา   นิสีดา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการนายปฐมพงศ์   ถวิลไพร
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไปนางสาวโยทวา   ทีโย
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไปนายสุรพรชัย   มะโนมัย
พนักงานขับรถยนต์

ฝ่ายการประชุม


นางสมปอง   ฤทธิ์ทรงเมือง
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้นนางจันที   ศุภดล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการนางพิกุล   เดชทิศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการนางวิไล   โคตะยันต์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ


นางวันเฉลิม   ทิพยจันทร์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้นนางนัยนา   แก้วพะเนาว์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.

วันที่ : 1  เม.ย. 2564