โครงการ/กิจกรรม


องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงาน องค์กรภาคีเกี่ยวกับการบริหารฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี 2564

 

พิธีพระราชทานเพลิงศพ นายทิวา มวยดี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ เมรุวัดศิริราษฎร์ศรัทธาราม ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดติดตามโครงการเปิดทางน้ำ ห้วยยางเฌอ ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมพิธีเปิดหอประชุมอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 5/2564

 ดร.เอกภาพ พลซื่อ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด


นางพรธิพา ไชยรัตน์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด


ดร.อุปกรณ์ ดีเสมอ
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด